ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08155-284661

ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿ acharyacollege@gmail.com

ಸ್ಥಳ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
ಗೌರಿಬಿದನೂರ್-561208, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಜಿಲ್ಲೆ

ಶೈಕ್ಷ ಣಿಕೆ ವಿಭಾಗ :

  1. ಬಿ.ಕಾಂ :
    1. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ
    2. ಈ ಪದವಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಟ್ಯಾಲಿ ಸಾಫ್ಟವೇರ್
  2. ಬಿ.ಎ :
    1. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ನಿಯಮಾವಳಿಯಂತೆ
    2. ಇತಿಹಾಸ, ಅರ್ಥಶಾಸ, ರಾಜಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ