ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ 08155-284661

ಮಾಹಿತಿ ಕಳುಹಿಸಿ acharyacollege@gmail.com

ಸ್ಥಳ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು
ಗೌರಿಬಿದನೂರ್-561208, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ-ಜಿಲ್ಲೆ

ಐ ಕ್ಯೂ ಎ ಸಿ

ನ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಐ. ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ಘಟಕವನ್ನು 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಂತೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

 1. ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು - ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
 2. ಐ. ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ಸಂಯೋಜಕರು -
 3. ಡಾ// ಜಿ. ಎ. ಸುದರ್ಶನ್ - ಸದಸ್ಯರು
 4. ಕೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಪ್ಪ - ಸದಸ್ಯರು
 5. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಎನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್.ಇ.ಎ - ಸದಸ್ಯರು.
ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವರದಿಗಳು
 1. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು - 2006 -07
 2. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು - 2007 -08
 3. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು - 2008 -09
 4. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು - 2009 -10
 5. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು - 2010 -11
 6. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು - 2011 -12
 7. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು - 2012 -13
 8. ಐ.ಕ್ಯೂ.ಎ.ಸಿ. ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು - 2013 -14